Các truy vấn trong plugin woocommerce

Plugin woocommerce là giải pháp cho shop online của WordPress. Bài viết này chia sẽ các truy vấn trong plugin woocommerce

Xuất phát từ yêu cầu của người làm web là “tôi muốn hiển thị sản phẩm chỗ này”

Đường dẫn sau đây sẽ hướng dẫn các bạn lấy được sản phẩm mà bạn muốn tại đây 

Trong đường dẫn này hướng dẫn rất chi tiết như: lấy tất cả sản phẩm, sản phẩm thuộc danh mục nào, giới hạn bao nhiêu sản phẩm, lấy những sản phẩm mới nhất

Lời kết:

Để hiểu được các kiểu truy vấn này đòi hỏi các bạn phải biết cơ bản về các kiểu truy vấn của Mysql. Ở đây cũng có thể gọi các cách truy vấn khác để gọi đến Mysql

Please follow and like us: