Giá trị cuộc sống

Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cánh, gieo tính cách gặt số phận

Không gì là không thể