Khai báo hằng số trong PHP

vi du ve hang so trong php

Hằng số là gì?

Hằng số trong PHP là giá trị được khai báo trước. Khi bạn muốn sử dụng lại giá trị này thì chỉ gọi tên mà bạn đặt cho giá trị đó
Ví dụ về hằng số trong PHP

Khác nhau giữa hằng số và biến trong PHP là:

  • Biến cần có kí tự $ vào trước, ngược lại hằng thì không cần.
  • Hằng không thể được định nghĩa bằng phép gán như biến, chúng chỉ có thể được định nghĩa bằng cách sử dụng hàm define().
  • Hằng có thể được định nghĩa và truy cập bất cứ đâu mà không quan tâm đến quy tắc như phạm vi biến.
  • Một hằng khi đã được định nghĩa, nó không thể định nghĩa lại hoặc hủy định nghĩa.

Hằng số trong PHP hợp lệ và không hợp lệ

Ví dụ

 

TênMiêu tả
__LINE__Dòng hiện tại của file
__FILE__Đường dẫn đầy đủ và tên đầy đủ của file. Nếu sử dụng bên trong một include thì tên của file được include sẽ được trả về. Từ PHP 4.0.2, __FILE__ luôn luôn chưa một đường dẫn tuyệt đối, trong khi ở phiên bản cũ hơn chúng chứa đường dẫn tương đối trong một số trường hợp
__FUNCTION__Tên của hàm. (Được thêm trong PHP 4.3.0) Như PHP 5, hằng số này trả về tên của hàm như nó đã khai báo trước đó (phân biệt kiểu chữ). Trong PHP 4, giá trị của nó luôn là chữ in thường
__CLASS__Tên của lớp. (Được thêm trong PHP 4.3.0) Như PHP 5, hằng số này trả về tên của lớp như nó đã khai báo trước đó (phân biệt kiểu chữ). Trong PHP 4 giá trị của nó luôn là chữ in thường
__METHOD__Tên phương thức lớp. (Được thêm trong PHP 5.0.0) Tên phương thức này được trả về như đã khai báo trước đó (phân biệt kiểu chữ).
Please follow and like us: