Lập trình web PHP theo mô hình MVC

Lập trình web PHP theo mô hình MVC

MVC là viết tắt của Model – View – Controller, hiện nay có khá nhiều Framework lập trình theo mô hình này để làm dự án website của mình.

Ý nghĩa của mô hình MVC như sau:

Controller: là trung gian giữa View và Model nó có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ người xử dụng sau đó xử lý request, load model tương ứng và gửi dữ liệu qua view tương ứng rồi trả kết quả về cho người dùng

Model: có nhiệm vụ thao tác với cơ sở dữ liệu, nghĩa là nó sẽ thực hiện câu truy vấn Mysql như: select, thêm, xóa, sửa
View: có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ controller và hiển thị nội dung sang các đoạn mã HTML, bạn có thể hiểu nôm na đây người ta còn gọi là thành phần layout của website

Ưu điểm khi làm theo mô hình MVC

Ưu điểm khi làm theo mô hình MVC là dễ dàng phát triển những tính năng của website cũng như phần mềm

Mã nguồn làm theo mô hình MVC

Download mã nguồn MVC trong Codeigniter tại đây.

Download cơ sở dữ liệu trong dự án lập trình theo mô hình MVC tại đây

 

Please follow and like us: