Kiểu chuỗi trong PHP String

Kiểu chuỗi trong php là gì? Kiểu chuỗi trong PHP hay tiếng anh là String là dãy ký tự như “Học để làm”. Ví dụ về chuỗi

[…]