Lọc dữ liệu filters trong php 7

Thông thường qua phương thức $_POST hoặc $_GET chúng ta nhận dữ liệu từ phương thức này. Trước khi sử dụng dữ liệu chúng ta sẽ kiểm tra […]

Sessions trong php 7

Một Sessions trong php 7 là một cách để lưu trữ thông tin (theo các biến) sẽ được sử dụng trên nhiều trang. Không giống như cookie, thông […]

PHP 7 upload file hình ảnh lên server

PHP 7 upload file hình ảnh lên máy chủ là chức năng thường xuyên phải làm của các webmaster. Tuy nhiên, với sự dễ dàng đến nguy hiểm, […]

PHP 7 tạo file ghi file

Với dữ liệu bạn đã chuẩn bị. PHP 7 sẽ giúp bạn ghi file bằng hàm sau: Hàm fopen () trong php 7 cũng được sử dụng để […]