PHP chèn file vào sử dụng include và require

PHP chèn file vào sử dụng include và require. Chèn flie php khác vào file đang chạy là công việc hay làm của các lập trình web.

Câu lệnh include (hoặc require ) lấy tất cả văn bản / mã nguồn/ đánh dấu tồn tại trong tệp được chỉ định và sao chép nó trong tệp sử dụng câu lệnh include .

include các tệp rất hữu ích khi bạn muốn include cùng một PHP, HTML hoặc văn bản trên nhiều trang của một trang web.

Cấu trúc và gọi hàm PHP chèn file vào sử dụng include và require

Có thể chèn nội dung của một tệp PHP vào một tệp PHP khác (trước khi máy chủ thực thi nó), với câu lệnh include hoặc require .

Các báo cáo include và require là giống hệt nhau, trừ khi thất bại:

require sẽ tạo ra một lỗi nghiêm trọng (E_COMPILE_ERROR) và dừng tập lệnh
include sẽ chỉ tạo cảnh báo (E_WARNING) và tập lệnh sẽ tiếp tục

Vì vậy, nếu bạn muốn thực thi tiếp tục và hiển thị cho người dùng đầu ra, ngay cả khi tệp bị thiếu, hãy sử dụng câu lệnh include . Mặt khác, trong trường hợp FrameWork, CMS hoặc mã hóa ứng dụng PHP phức tạp, luôn luôn sử dụng câu lệnh được require để include một tệp chính cho luồng thực thi. Điều này sẽ giúp tránh ảnh hưởng đến tính bảo mật và tính toàn vẹn của ứng dụng của bạn, chỉ trong trường hợp một tệp chính bị vô tình bị thiếu.

include các tập tin tiết kiệm rất nhiều công việc. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo một tiêu đề, chân trang hoặc tệp menu tiêu chuẩn cho tất cả các trang web của bạn. Sau đó, khi tiêu đề cần được cập nhật, bạn chỉ có thể cập nhật tiêu đề include.

Syntax

Ví dụ

Ví dụ footer sử dụng hàm include để chèn file

Ví dụ sử dụng hàm php include để chèn file menu.php

 

Chúc bạn sử dụng thành công với PHP chèn file vào sử dụng include và require 

Please follow and like us: