Giữ giá trị Form trong PHP

Khi bạn tạo 1 Form để nhập giữ liệu. Nhập xong rồi bước tiếp theo là người dùng (user) muốn chỉnh sử lại thông tin đã nhập. Và […]

Kiểu chuỗi trong PHP String

Kiểu chuỗi trong php là gì? Kiểu chuỗi trong PHP hay tiếng anh là String là dãy ký tự như “Học để làm”. Ví dụ về chuỗi

[…]

Khai báo hằng số trong PHP

vi du ve hang so trong php

Hằng số là gì? Hằng số trong PHP là giá trị được khai báo trước. Khi bạn muốn sử dụng lại giá trị này thì chỉ gọi tên […]

Các kiểu biến trong php

bien trong php

Các kiểu biến trong php. Trước tiên bạn nên biết biến là gì? Biến là một giá trị nhận được, giá trị này thay đổi theo hoạt động […]