Phương thức GET và POST lập trình web PHP

Phương thức GET và POST lập trình web PHP. Khi lập trình web với PHP thì bạn rất thường xuyên xử dụng 2 phương thức này.Hai phương thức GET và phương thức POST, điều gửi đến server những thông tin cho server xử lý.

Phương thức GET trong PHP

Phương thức GET gửi thông tin người dùng tương tự như ví dụ sau bao gồm dấu ?, dấu &

  • Phương thức GET xuất hiện trên đường dẫn của trình duyệt. Và server log trên server sẽ ghi lại thông tin
  • Phương thức GET được giới hạn gửi tối đa chỉ 1024 ký tự.
  • Đừng bao giờ sử dụng phương thức GET nếu gửi password hoặc thông tin nhay cảm lên Server.
  • GET không thể gửi dữ liệu nhị phân, ví dụ như hình ảnh hoặc tài liệu word lên Server.
  • Để biết thông tin gì gửi lên server bạn dùng như sau: print_r( $_GET);

Ví dụ về phương thức GET

Phương thức POST trong PHP

Phương thức POST truyền thông tin thông qua HTTP header.

  • Phương thức POST không có hạn chế về kích thước dữ liệu được gửi lên server.
  • Phương thức POST có thể sử dụng mã nhị phân để gửi lên server cũng như dữ liệu nhị phân.
  • Dữ liệu gửi bởi phương thức POST thông qua HTTP header, vì vậy việc bảo mật phụ thuộc vào giao thức HTTP. Bằng việc sử dụng Secure HTTP, bạn có thể chắc chắn rằng thông tin của mình là an toàn.
  • Để biết thông tin gì gửi lên server bạn dùng như sau: print_r( $_POST);
 Ví dụ về phương thức $_POST

 

Please follow and like us: