Rss PHP hướng dẫn tạo Rss trong PHP

Rss PHP nghĩa là tạo Rss trong ngôn ngữ lập trình PHP

RSS là gì? là viết tắt của Really Simple Syndication dịch vụ cung cấp thông tin đơn giản, có nghĩa cho việc tìm kiếm nhanh hơn.

Cấu trúc XML để tạo RSS

Tạo Rss

B1: Tạo file rss.php

Trong rss.php cần có

B2: Kết nối với cơ sở dữ liệu và truy vấn những thông tin bạn muốn tạo Rss

B3: Lặp và xuất thông tin bạn vừa truy vấn từ cơ sỏ dữ liệu

B4: tạo cơ sở dữ liệu mẫu như sau

Chạy SQL sau để tạo tên cơ sở dữ liệu là rss_news trong phpmyadmin

Chạy SQL để tạo table news 

Mã nguồn PHP hoàn thành có kết nối với cơ sở dữ liệu

Video hướng dẫn

Chúc bạn thành công!

Please follow and like us: