Toán tử trong ngôn ngữ lập trình web PHP

toan tu trong ngon ngu lap trinh web php

Hiểu được cặn kẻ, chi tiết các toán tử trong ngôn ngữ lập trình web PHP là một lợi thế mạnh của bạn khi tiếp xúc xâu hơn. Đây là nội lực không thể thiếu khi bạn làm quen với lập trình. Ngôn ngữ PHP nói riêng và các ngôn ngữ khác nói chung.

Toán tử trong PHP

Toán tửTênVí dụ
+Cộng$a + $b
Trừ$a – $b
*Nhân$a * $b
/Chia$a / $b
%Module$a % $b

Các phép toán gán ngắn gọn

Toán tửSử dụngTương tự
+=$a+=$b$a=$a+$b
++$a++$a=$a+1
-=$a-=$b$a=$a-$b
$a–$a=$a-1
*=$a*=$b$a=$a*$b
/=$a/=$b$a=$a/$b
%=$a%=$b$a=$a%$b
.=$a.=$b$a=$a.$b

Phép toán so sánh

Phép toánSử dụngÝ nghĩa
==$a == $b$a bằng $b
===$a === $b$a bằng và cùng kiểu $b
!=$a != $B$a không bằng $b
<>$a <> $b$a không bằng $b
<$a < $b$a nhỏ hơn $b
<=$a <= $b$a nhỏ hơn hoặc bằng $b
 > $a > $b $a lớn hơn $b
>=$a >= $b$a lớn hơn hoặc bằng $b

Phép toán logic

Phép toánKý hiệuSử dụngÝ nghĩa
!NOT!$aPhủ định của $a
&&AND$a && $bĐúng nếu $a, $b là đúng
||OR$a || $bSai khi cả $a, $b sai

 

Please follow and like us: